Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese metelka.cz

Společnost Milan METELKA a.s., se sídlem č.p. 723, 683 04 Drnovice, IČ: 29182867 vedená Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 5943 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metelka.cz

Identifikační údaje provozovatele internetového obchodu – dodavatele – prodávajícího:

Obchodní firma:         Milan METELKA a.s.

Sídlo:                           č.p. 723, 683 04 Drnovice

IČ:                               29182867

DIČ:                             CZ 29182867

Zapsaná:                     v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka  5943

ID datové schránky:    nq8yumf

Telefonní kontakt:       +420 736 488 529 (e-shop, objednávky, expedice, fakturace)

+420 736 488 528 (výroba, individuální smluvní zákazníci)

E-mail:                        eshop@metelka.cz

Bankovní spojení:       ČSOB, a.s., číslo účtu: 107903453/0300 (pro platby v CZK)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pro uskutečňování nákupů v internetovém obchodě www.metelka.cz platí tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky specifikují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu, dodavatelem zboží) a kupujícím. Provozovatelem internetového obchodu a současně dodavatelem zboží a prodávajícím je obchodní společnost  Milan METELKA a.s. ,  č.p. 723, 683 04 Drnovice  IČ: 29182867  vedená Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 5943, která na straně prodávající vystupuje jako podnikatel. Smluvní vztahy realizované v rámci tohoto internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky, otázky přímo neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Pokud na straně kupující vystupuje spotřebitel, smluvní vztah se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek vztahujícími se na spotřebitele a otázky neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a souvisejícími předpisy.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.metelka.cz/shop

1.3. Výklad některých pojmů

1.3.1. Spotřebitelská smlouva – smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

1.3.2. Zákazník internetového obchodu – zákazníkem internetového obchodu je kupující starší 18 let, přičemž s ohledem na právní úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

1.3.3. Kupující (spotřebitel) – každý člověk starší 18 let, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s nim jinak jedná.

1.3.4. Kupující (podnikatel) – kupující starší 18 let, který nakupuje výrobky (zboží) za účelem podnikání s těmito výrobky či za účelem jejich užití při své podnikatelské činnosti. Pro smluvní vztah s tímto kupujícím se užijí ustanovení těchto obchodních podmínek, které se ho týkají vyjma ustanovení reflektujících zákonnou ochranu kupujícího – spotřebitele. Kupující podnikatel ve smyslu těchto obchodních podmínek je oprávněn pro svoji podnikatelskou činnost  zakoupit v tomto internetovém obchodu pouze zboží (alkoholické nápoje), do 15% obj. alk. tedy lihovina, která nemusí být ze zákona označena kontrolní páskou (kolkem).

1.4. Informujeme všechny zákazníky, že naše společnost dodává ve smyslu zákona č. 307/2013 Sb., prostřednictvím tohoto internetového obchodu zboží jako konečný prodejce lihu, tj. dodává zboží v rámci prodeje fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese metelka.cz ,(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje též provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailovou adresou) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky a odeslání košíku se chápe jako nabídka dle § 1732 odst. 1  občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije – kupní smlouva tedy vzniká na základě potvrzení prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě učinění objednávky je platná cena zboží v okamžiku učinění objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • kupujícím (jméno, příjmení, kontaktní údaje, atd., u podnikatelů název, sídlo, IČ, atd.)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupní smlouva vzniká (po odeslání objednávky kupujícím po kliknutí na tlačítko „OBJEDNAT“) teprve  přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).  Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a dále stvrzuje, že dovršil věku 18 let.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, a to zejména v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

3.9. Poskytuje-li v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou dle těchto obchodních podmínek prodávající kupujícímu zdarma věcná plnění (dary), je ve vztahu k daru mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena darovací smlouva, která je plně závislá na kupní smlouvě ve smyslu ust. § 1727 občanského zákoníku.

3.10.    Uzavřít kupní smlouvu na https://metelka.cz/  může pouze osoba starší 18 let.  Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Při předávání zásilky bude věk kupujícího ověřen doručovatelem. Kupující bere na vědomí, že při doručení zboží bude  vyzván k předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v podnikové prodejně prodávajícího společnosti Milan METELKA a.s.  na adrese:

Metelka Liquor Shop
ul. Dobrovského č. 422/3, 682 01 Vyškov
Česká republika

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

– bezhotovostně platební kartou VISA nebo MasterCard při osobním vyzvednutí zboží v podnikové prodejně.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (čl. 6 obchodních podmínek). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@metelka.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Zboží, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení  by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní.  Vrátí-li kupující prodávajícímu alkoholické nápoje s porušeným kolkem, ztrácí zboží pro prodávajícího zcela svou hodnotu, a snížení hodnoty zboží je představováno nákupní či výrobní cenou zboží (tj. cenou, za kterou zboží pořídil prodávající), a kupující je povinen prodávajícímu toto snížení hodnoty zboží nahradit. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající je dále  oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím, zejména pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je-li zboží dlouhodobě nedostupné, dále rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží či zjevné chyby v označení zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. REALIZACE, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. Kupující je v tomto případě telefonicky informován.

6.6. Objednávky, které nebudou do 14 dnů od objednání uhrazené nebo vyzvednuté, budou automaticky stornovány. Poté je nutné učinit novou objednávku.

6.7. Realizace objednávek u zboží, které je skladem nebo v podnikové prodejně probíhá v pořadí: 1. den objednávka, 2. den příprava a odeslání. Pokud zboží není skladem nebo v podnikové prodejně – expediční doba je 5 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat o náhradním termínu dodání s ohledem na možnosti distributora.

6.8. Objedná-li si Kupující zboží na dobírku, začíná dodací lhůta běžet dnem platného uzavření smlouvy tzn. okamžikem odesláním potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.9. Balné Prodávající vypočítává podle aktuální ceny obalových materiálů přímo v pokladně e-shopu. Kupující má v pokladně e-shopu k dispozici kompletní cenu dopravného i balného podle položek, které Kupující vložil do košíku. Tímto bodem není dotčen bod 6.5. těchto obchodních podmínek.

6.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.11. Způsoby přepravy nebo vyzvednutí zboží jsou následující:

Doprava Česká pošta s.p., platba dobírkou (240 Kč za balík, max. 6 lahví v balíku).

Doprava Česká pošta s.p., platba převodem (160 Kč za balík, max. 6 lahví v balíku).

Osobní odběr na prodejně     ul. Dobrovského č. 422/3, 682 01 Vyškov

6.12 Zboží nezasíláme do zahraničí.

6.13. Kupující je povinen při převzetí zboží prokázat předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti skutečnost, že je osobou starší 18 let.  Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti.  V opačném případě prodávající nebo dopravce balík se zbožím nepředá a prodávajícímu vzniká právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Předmětná ustanovení právních předpisů se týkají, jednak práv všech kupujících a jednak obsahují i speciální ustanovení týkající se pouze práv kupujících – spotřebitelů. Účelem následujících ustanovení obchodních podmínek je podat kupujícím relevantní přehled o jejich právech a povinnostech s tím, že otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny ul.  Dobrovského č. 422/3, 682 01 Vyškov, v nichž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

7.6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční lhůta začíná běžet od převzetí balíku od přepravce.

7.7. Záruka:

7.7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou potravinářského zboží (viz. čl. 7.7.2. těchto obchodních podmínek).

7.7.2. Na potravinářské zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce představované dobou minimální trvanlivosti uvedenou na obalu zboží.

7.8. V případě reklamace zboží kontaktuje kupující elektronickou poštou prodávajícího (eshop@metelka.cz), kde zanechá telefonické číslo, na které prodávající zavolá a domluví s kupujícím postup reklamace.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále také nařízením (EU) 2016/679.

9.2. Veškeré informace a poučení o právech kupujícího, který je fyzickou osobou, podle nařízení (EU) 2016/679 jsou kupujícím poskytovány pro svoji komplexnost samostatným dokumentem nejpozději v okamžiku získání osobních údajů.

9.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. V případě, že kupující udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení na samostatném dokumentu, mohou mu být zasílány informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Takový souhlas je kdykoliv ze strany kupujícího odvolatelný a nemá žádný vliv na poskytování služeb nebo plnění smlouvy.

10.2. Pokud kupující povolil cookies ve webovém prohlížeči, může omezit nebo zakázat jejich užití přímo ve webovém prohlížeči.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

11.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. JINÁ USTANOVENÍ

12.1. Otevírací doba:

Podniková prodejna ul. Dobrovského č. 422/3, 682 01 Vyškov

Po-Pá 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

12.2. Objednávky přes internetový obchod na adrese: metelka.cz, 24h denně, 7 dní v týdnu.

12.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

12.4. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou.

12.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a pro řešení veškerých sporů vzniklých z kupní smlouvy jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Obchodní podmínky jsou platné v den odeslání elektronické objednávky. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

13.5. V e-shopu na adrese metelka.cz platí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabáku osobám mladším 18 let.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: Společnost Milan METELKA a.s.,  č.p. 723, 683 04 Drnovice, adresa elektronické pošty eshop@metelka.cz, telefon +420 736 488 52 .

V Drnovicích dne 16. 12. 2020